Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Budget Partyverhuur
aangegane huurovereenkomsten.

Offertes of bestellingen
Uitgebrachte offertes zijn altijd vrijblijvend en kunnen zonder opgaaf van redenen door verhuurder en/of huurder worden ingetrokken. Elke geplaatste opdracht door huurder is schriftelijk het zij door fax of mail eerst bevestigd door verhuurder. Eventuele wijzigingen in geplaatste opdrachten kunnen tot uiterlijk de werkdag voorafgaande aan de overeengekomen dag van levering worden doorgegeven.
De geoffreerde artikelen worden niet in optie genomen.

Prijzen
De door verhuurder gehanteerde prijzen gelden voor 1 dag(deel), onder voorbehoud en exclusief BTW, transport en schoonmaakkosten. Indien goederen langer dan 1 dag worden gehuurd, geldt voor dag 2 50% van de huurprijs en voor dag 3 30% van de huurprijs. Het weektarief bedraagt 2,5 keer de dagprijs. Langere periodes op aanvraag.

Schoonmaakkosten
De huurmaterialen worden door verhuurder schoon en gebruiksklaar geleverd. Huurder dient kook-, bak- en warmhoudapparatuur alsmede bestek, servies en glaswerk schoon te retourneren
Indien de huurgoederen vuil retour komen zullen door verhuurder schoonmaakkosten in rekening worden gebracht. De materialen moeten ten alle tijden zonder voedselresten geretouneerd worden. Tafellinnen dient ongewassen, doch wel droog en ontdaan van etens- en andere resten geretourneerd te worden.

Betaalvoorwaarden
Betaling van de huurgoederen dient contant te geschieden bij aflevering van de goederen. Bij het zelf afhalen van de goederen geldt het moment van afhalen als betaalmoment. Betalen op rekening is slechts mogelijk indien dit vooraf is overeengekomen met verhuurder.
De factuur dient binnen 14 dagen te zijn voldaan. Indien binnen deze termijn geen betaling plaats vindt behoudt verhuurder zich het recht voor een incassoprocedure op te starten. De hieraan verbonden kosten komen ten laste van huurder.

Borg
Verhuurder heeft het recht om een borgsom te vragen.

Legitimatie
Huurder dient zich te kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs. De materialen worden bij geen geldig legitimatiebewijs niet meegegeven aan de huurder.

Transport
Voor het bezorgen en/of retour halen van de gehuurde goederen worden transportkosten in rekening gebracht, gebaseerd op afstand.
Gehuurde goederen worden afgeleverd op de begane grond van de door huurder opgegeven bestemming.
Huurder dient zorg te dragen voor een goed bereikbare laad- en losplaats voor de goederen. Indien mocht blijken – ter beoordeling van verhuurder- dat de opgegeven bestemming ongeschikt is om de goederen te leveren c.q. de door huurder gewenste opstelling van de goederen niet te realiseren is,heeft verhuurder het recht de huurovereenkomst
eenzijdig te ontbinden. In dit geval zal naast de reeds door verhuurder gemaakte kosten tevens een bedrag aan schadevergoeding wegens winstderving in rekening worden gebracht bij huurder.
De goederen dienen op dezelfde wijze als waarop ze zijn afgeleverd (op rolcontainer, in kratten e.d.) op de retourdatum vanaf 08.00 uur klaar te staan om opgehaald te worden. Ingeval door verhuurder extra kosten moeten worden gemaakt
welke zijn terug te voeren op niet nagekomen afspraken door huurder zullen deze eveneens door verhuurder aan huurder in rekening worden gebracht.

Aansprakelijkheid
1. Tijdens de huurperiode zijn de gehuurde zaken uitsluitend en geheel voor risico van de huurder.
2. De verhuurder draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze overeenkomst is bepaald. De verhuurder zal derhalve in geen geval voor enig zichtbaar of inzichtbaar, verborgen of niet-verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld. De huurder heeft met name geen recht om betaling van de huurprijs te weigeren, dan wel de ontbinding van de huurovereenkomst en/of schadevergoeding te vorderen op grond van beweerde toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de verhuurder, behoudens indien deze toerekenbare tekortkoming is te wijten aan opzet aan de zijde van de verhuurder zelf. In het bijzonder is de verhuurder niet aansprakelijk voor enige schaden door huurder of derden geleden schade tengevolge van overmacht, stoornis in het bedrijf van de verhuurder, verzuim of vertraging in de levering, vervanging of herstel indien deze nodig zijn geweest als gevolg van de normale slijtage van de gehuurde zaken.
3. In ieder geval is de verhuurder niet aansprakelijk voor de schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van de gehuurde zaken of de ongeschiktheid daarvan voor het doel waartoe de huurder ze heeft gehuurd.
4. De aansprakelijkheid van de verhuurder zal tenslotte het totaalbedrag van de door huurder verschuldigde huurprijs nooit te boven gaan.

Annulering
Bij annulering door huurder van de afgesloten huurovereenkomst zal verhuurder de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
10% van de totale huurprijs, ingeval wordt geannuleerd binnen 4 tot 7 dagen voor de overeengekomen huurperiode;
50% van de totale huurprijs, ingeval wordt geannuleerd vanaf 3 dagen voor de overeengekomen huurperiode en
100% van de totale huurprijs, indien wordt geannuleerd op de dag zelf van de overeengekomen periode.

Algemeen
1. De huurder is verplicht alle schade aan de gehuurde zaken te vergoeden op basis van nieuwwaarde, voor zover die schade niet door assuradeuren uitgekeerd wordt krachtens de door ons gesloten verzekering.
2. Indien tijdens de huurperiode van enig openbaar terrein of derden toebehorende terrein gebruik wordt gemaakt, is de huurder verplicht ervoor zorg te dragen dat door de rechthebbende de nodige toestemming of vergunning wordt verleend.
3. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle eventuele aansprakelijkheid van derden in verband met de gehuurde zaken.

Budget Partyverhuur is een handelsnaam van All2Entertain en staat onder nummer 02098700 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ‘s-Gravenhage.

0